Wil je je inschrijven voor een proefles of voor één van onze cursussen? Stuur dan even een mailtje naar zangschoolsuoni@gmail.com of bel naar 06-34835718 en wij sturen je het inschrijfformulier toe. Hieronder vind je onze algemene voorwaarden en onder het kopje 'Tarieven' zijn onze tarieven te vinden. 

 

 

 

 

Algemene voorwaarden 2017-2018

Algemeen

-        Indien het om een minderjarige leerling gaat, wordt er, wanneer er ‘leerling’ staat, de ouder(s)/verzorger(s) bedoeld.
-       Alle administratieve wijzigingen (adres, telefoonnummer, enz.) dienen altijd schriftelijk of per email te worden doorgegeven aan zangschoolsuoni@gmail.com. Het mondeling doorgeven van dergelijke wijzigingen heeft geen rechtsgeldigheid.

 1. Inschrijving

-       Inschrijving geschiedt door middel van het ondertekenen van een schriftelijk inschrijfformulier (en dus niet slechts met het invullen van het webformulier). Met het inleveren van een ondertekend inschrijfformulier worden de algemene voorwaarden geaccepteerd.
-       De inschrijving van een wekelijkse of tweewekelijkse jaarcursus geldt voor ten minste twee maanden ingaande op de eerste lesdag.
-       De inschrijving is pas definitief en de lessen kunnen pas starten na betaling van het lesgeld.
-       Inschrijving kan gedurende het gehele cursusjaar plaatsvinden.
-       Alleen meerderjarigen kunnen zich zelfstandig inschrijven. Minderjarigen dienen schriftelijk toestemming van de ouder(s)/verzorger(s) te overleggen. Deze toestemming moet blijken uit ondertekening van het inschrijfformulier.
-       Een proefles is gratis. Er is een maximum van één gratis proefles per persoon. 

2. Planning van de lessen

-       De lessen worden in overleg met de leerling op een vaste dag en op een vast tijdstip gepland voor aanvang van de cursus, m.u.v. de strippenkaartlessen.
-       Verplaatsing van dit vaste lesmoment kan enkel als zowel de leerling als de docent hiermee instemmen. 
-       De leerling draagt zelf zorg om op tijd aanwezig te zijn voor aanvang van de les, daarbij rekening houdend dat er enkele minuten speling is tussen het wisselen van de lessen.
-       Een volledig cursusjaar bestaat uit minimaal 35 lesweken.
-       De lessen die om de week plaatsvinden springen mee met de vakanties en feestdagen en volgen dus niet de even- of onevennummers van een kalenderjaar.
-       Een 5-strippenkaart is drie maanden geldig. Een 10-strippenkaart is zes maanden geldig. Indien een leerling lest met strippenkaart, is deze zelf verantwoordelijk voor het op tijd inplannen van de lessen. 
-       
Leerlingen die een (twee)wekelijkse cursus volgen, hebben qua lesplanning voorrang op leerlingen met een strippenkaart

3. Betalingsregeling

-       De hoogte van het cursusgeld staat op de website onder het kopje ‘Tarieven’ bij 'maandbedrag'. Leerlingen vanaf 21 jaar betalen 21% BTW bovenop het cursustarief.
-       Strippenkaarten worden voor aanvang van de cursus altijd volledig betaald.
-       Het lesgeld wordt in het geval van termijnbetaling betaald in vijf tweemaandelijkse termijnen: sep-okt, nov-dec, jan-feb, mar-apr, mei-jun
-       Factuurbedragen dienen vóór de eerste les van de betreffende betalingstermijn volledig te zijn voldaan. 
-       Wanneer een leerling halverwege een maand aan een cursus begint, bestaat het lesgeldbedrag van die maand op de eerste factuur uit het aantal lessen maal het lestarief per les dat hoort bij de cursus waar de leerling zich voor op heeft gegeven (zie 'Tarieven' op de website).
-       Bij een te late betaling kan de leerling de toegang tot de lessen worden ontzegd, zonder dat de betalingsverplichting komt te vervallen. 
-       Wanneer de betalingstermijn verstreken is en de betaling heeft nog niet plaatsgevonden, stuurt Zangschool Suoni een betalingsherinnering aan de betalingsplichtige. Heeft de betaling 10 dagen na het versturen van de herinnering nog steeds niet plaatsgevonden, dan wordt het factuurbedrag met 15 euro aan administratiekosten verhoogd. 
-       Wanneer de betalingsverplichting niet nagekomen wordt, zijn de kosten die Zangschool Suoni moet maken om de verplichting na te laten komen voor de leerling.

3. Vakantieregeling

-       Het cursusjaar loopt van 1 september t/m 30 juni.
-       De eerste lesdag wordt minimaal één week van tevoren bepaald.
-       In de schoolvakanties en op de nationale feestdagen wordt geen les gegeven.
-       Het vakantierooster is te vinden op de website www.ZangschoolSuoni.nl .

4. Uitval van lessen

-       Ziekte of verhindering van de leerling dient zo snel mogelijk te worden doorgegeven om te voorkomen dat de docent tevergeefs zit te wachten.
-       Bij verhindering van de leerling vindt geen restitutie plaats. 
-       Bij afwezigheid van de docent wordt de leerling op de hoogte gebracht of wordt een adequate vervanging geregeld. Door de docente afgezegde lessen worden zoveel mogelijk ingehaald middels een inhaalles of dubbele les en enkel in uiterste geval wordt lesgeld gerestitueerd. Dit wordt beoordeeld door Zangschool Suoni. 
-       Bij langdurige ziekte van docenten (langer dan twee weken) worden de lessen zoveel mogelijk vervangen. Indien in één seizoen vier of meer lessen van Zangschool Suoni komen te vervallen, ontstaat recht op restitutie van lesgeld. Restitutie wordt op verzoek verleend na afloop van het seizoen. Een restitutieaanvraag wordt tot uiterlijk drie maanden na het jaar waarover u teruggave vraagt, in behandeling genomen.

5. Uitschrijven/opzegging:

-       Na de eerste periode van twee maanden is het mogelijk de individuele en duo lessen op te zeggen met een opzegtermijn van één kalendermaand. Dit houdt in dat de opzegging ingaat na de eerstvolgende volledige kalendermaand.
-       Het tussentijds beëindigen van de jaarcursus kan alleen na schriftelijke opzegging. Reeds betaald lesgeld wordt niet teruggevorderd.

6. Portretrecht:

-       Tijdens uitvoeringen en andere activiteiten kunnen foto's en video's worden gemaakt. Zangschool Suoni kan dit materiaal gebruiken voor publicatie. Wanneer de leerling hier bezwaar tegen heeft, dient deze dat vóór publicatie aan te geven.

 

Fijne lessen gewenst!i

V.O.F. DuoSuoni
Zangschool Suoni
06 – 34835718
zangschoolsuoni@gmail.com
www.zangschoolsuoni.nl